ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 59 วันครู
26 ม.ค. 59 ถึง 27 ม.ค. 59 สัมมนาวิชาการ
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 สัมมนาวิชาการ มรภ กำแพงเพชร
30 ม.ค. 59 บวชหลาน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 หยุดเรียน
13 ก.พ. 59 ถึง 14 ก.พ. 59 สอบ กพ ม สวนดุสิต
27 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 อบรมกฏหมายมหาชน
29 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 อบรมการสอนภาษาอังกฤษ ณ ม นเรศวร
07 ก.ย. 59 สัมนาประกันคุณภาพภายใน
09 ก.ย. 59 ถึง 11 ก.ย. 59 ค่ายภาษาต่างประเทศ
16 ก.ย. 59 ถึง 18 ก.ย. 59 ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
23 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 ก.ย. 59 สวนนกชัยนาท
01 ต.ค. 59 ถึง 02 ต.ค. 59 ดูงานบ้านไผ่
10 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช
01 พ.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
07 พ.ย. 59 ประชุมกล่มโค้งไผ่วังหามแห
11 พ.ย. 59 สัมนาวิชาการ
18 พ.ย. 59 พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู่
25 พ.ย. 59 สัมนาประกันคุณภาพภายใน
02 ธ.ค. 59 ถึง 04 ธ.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ประชุมสามัญกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
แพวิจารณ์ จ.ตาก
23 มี.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 สัมนาผู้บริหาร
เกาะช้าง จ.ตราด
28 มี.ค. 60 ตรวจร่างกาย
รพ นเรศวร
03 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 ทัศนศึกษาสิบสองปันนา