ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
แบบพิมพ์ปพ 1 และ 3
การกรอกแบบพิมพ์ ปพ 1 และ 3
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.87 KB
แบบ บค ต่างๆ
แบบ บัญชีต่างๆ ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีเพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ ของทางโรงเรียนของแต่ละแห่ง
ใช้ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577.17 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

( ยอด ณ 10 มิถุนายน 2560 )

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

 

                              บัญชีแสดงการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560        
ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวน ชื่อครูผู้สอน
อนุบาล 1 11 7 18 น.ส.สุพิชญา        หงษ์ทอง
อนุบาล 2 14 7 21 นางศิริจันทร์       นันทะนะ
รวมอนุบาล 25 14 39  
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 น.ส.ปาริฉัตร       ต๊ะสินธุ
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 น.ส.เปรมทิพย์    เผือกพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 น.ส.ชนิดาพร       อ่อนฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16 นางแววดาว         ดวงมี
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 นางกัลยาณี          ผิวผ่อง
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 นางศุภศิริ             ผกามาศ
รวมประถมศึกษา 51 40 91  
รวมทั้งสิ้น 76 54 130  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.27 KB