ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
แบบพิมพ์ปพ 1 และ 3
การกรอกแบบพิมพ์ ปพ 1 และ 3
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.87 KB
แบบ บค ต่างๆ
แบบ บัญชีต่างๆ ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีเพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศ ของทางโรงเรียนของแต่ละแห่ง
ใช้ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577.17 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
บัญชีแสดงการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่   
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน  
รวม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายเหตุ
(บรรจุแต่งตั้ง)
ชาย หญิง ครูประจำชั้น ตำแหน่ง วุฒิ/สาขา
อนุบาล 1 0 0 0  -      
อนุบาล 2 11 2 13 น.ส.สุพิชญา  หงส์ทอง ครูผู้ช่วย     ค.บ. /ปฐมวัย 10 ต.ค.2559
อนุบาล 3 5 6 11 นางศิริจันทร์ นันทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. /สังคมศึกษา 16 พ.ย.2526
รวมอนุบาล 15 8 24        
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 น.ส.สุรินทรา  แสงฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ./คณิตศาสตร์ ตามปีงบประมาณ
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 น.ส.เปรมทิพย์  เผือกพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม./เทคโนโลยีทางการศึกษา 9 ต.ค. 2534
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 น.ส.ชนิดาพร    อ่อนฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ./สุขศึกษา 1 พ.ค. 2532
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 นางแววดาว  ดวงมี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ./การประถมศึกษา 12 ธ.ค. 2537
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ  ศศ.บ./บรรณารักษ์ 16 มิ.ย. 2529
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 นางศุภศิริ    ผกามาศ ครูผู้ช่วย วท.บ./สถิติ 13 ก.ค. 2559
ธุรการ       นายอุกฤษฎ์   นิยม   วศ.บ./อีเล็คทรอนิก ตามปีงบประมาณ
ลูกจ้างนักการฯ       นายรุ่งโรจน์  แก้วปาน   ม.6 ตามปีงบประมาณ
        นายคนึง  นันทะนะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ กศ.ม./บริหารการศึกษา 19 พ.ค.2524
รวม 58 45 103 11      
รวมทั้งสิ้น 74 53 127        
 
ข้าราชการครู ทั้งหมด 7 คน, อัตราจ้าง 1 คน, ตำแหน่งว่าง 1 คน , ผอ. 1 คน ,บุคลากรฯ 2 คน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.75 KB