ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
                                                              นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางศิริจันทร์  นันทะนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปาริฉัตร ต๊ะสินธุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางแววดาว ดวงมี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัลยาณี  ผิวผ่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางศุภศิริ  ผกามาศ
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอุกฤษฎิ์  นิยม

ลูกจ้างชั่วคราว ( นักการภารโรง )

นายรุ่งโรจน์  แก้วปาน

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวรพีพรรณ ทองสุพรรณ