ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
                                                              นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางศิริจันทร์  นันทะนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรินทรา แสงฤทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนิดาพร  อ่อนฤทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางแววดาว ดวงมี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัลยาณี  ผิวผ่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางศุภศิริ  ผกามาศ
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอุกฤษฎิ์  นิยม

ลูกจ้างชั่วคราว ( นักการภารโรง )

นายรุ่งโรจน์  แก้วปาน

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ข้อมูลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
10  มิถุนายน 2561
 
เลขที่ตำแหน่ง  
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา บรรจุ/จ้าง
วุฒิ สาขา
1624 นายคนึง    นันทะนะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 19 พ.ค. 2524
1927 น.ส.สุพิชญา  หงส์ทอง ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 10 ต.ค. 2559
1636 นางศิริจันทร์ นันทะนะ ค.บ. สังคมศึกษา 16 พ.ย.2526
0 น.ส.สุรินทรา  แสงฤทธิ์ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ
1632 น.ส.เปรมทิพย์  เผือกพันธ์ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 9 ต.ค. 2534
4349 น.ส.ชนิดาพร    อ่อนฤทธิ์ ค.บ. สุขศึกษา 1 พ.ค. 2532
1681 นางแววดาว  ดวงมี ค.บ. การประถมศึกษา 12 ธ.ค. 2537
2162 นางกัลยาณี  ผิวผ่อง ศศ.บ. บรรณารักษ์ 16 มิ.ย. 2529
2942 นางศุภศิริ    ผกามาศ วท.บ. สถิติ 13 ก.ค. 2559
1684 ว่าง ป.ตรี ภาษาไทย ว่าง
0 นายอุกฤษฎ์   นิยม วศ.บ. อิเล็คทรอนิก ปีงบประมาณ
0 นายรุ่งโรจน์  แก้วปาน ม.6 - ปีงบประมาณ
 
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีอัตราว่าง 2 ตำแหน่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.98 KB