ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ระบบประกันคุณภาพภายใน

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่  1 การวางแผน (P)

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เป็นต้น

   2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT)            จากมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน    ต้นสังกัดและของสถานศึกษา  ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคม และคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)

   3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ หลอมรวม กำหนดเป็นมาตรฐาน   การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ฉบับร่าง

   4. จัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติฉบับร่าง

 

 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

3. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สู่การปฏิบัติ

4. แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา       ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่สู่การปฏิบัติ

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย

6. หนังสือเชิญประชุม

7. บันทึกการประชุม

8. บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา                 ของสถานศึกษา

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่                

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C)

  5. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ฉบับร่าง และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ฉบับร่าง

นำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ วิพากษ์  ประเมินความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (A)

  6. ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ

  7. นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ

  8. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่ 1 การวางแผน ( P )

  1. แต่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษา

-  ข้อเสนอแนะของสมศ. ของสถานศึกษา

        -  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (SAR)  

 3.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ ( D ) 

4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

และเป็นรูปธรรม

5. กำหนดโครงการ / กิจกรรม

6. กำหนดวิธีการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  โดยครอบคลุมหลักสูตร

สถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ     เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

  7. กำหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

  8. กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบ          และดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

  9. กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 2. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

 3. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       ของสถานศึกษา

 5. บันทึกการประชุม

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C)

  10.  ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรม  สอดคล้อง  ครอบคลุม  มาตรฐานการศึกษา                 ของสถานศึกษา

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา ( A )

  11.  แก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  ในส่วนที่บกพร่อง 

  12. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน          การศึกษาของสถานศึกษา

  13.  เสนอความเห็นความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  14.  จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  15.  นำส่งหน่วยงานต้นสังกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

3. การจัดระบบบริหาร                   และสารสนเทศ

 

 

 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (P)

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ

   2. ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของระบบบริหารและสารสนเทศ       ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)

   3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหาร     จัดการศึกษา

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ 1……

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่ 2……

          …………………………………….

          เอกสารประกอบมาตรฐานที่  ……

   4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบริหารสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร  4 งาน และตามมาตรฐานของสถานสถานศึกษา

   5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศโดยแยกหมวดหมู่ ตามโครงสร้างการบริหาร 4 งาน และตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

         

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ผู้รับผิดชอบ

2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

3. แบบสำรวจข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล

4. ข้อมูลผลการวิเคราะห์

5. ตาราง แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน พร้อมทั้งงานย่อย

6. แผนภูมิโครงสร้างผู้รับผิดชอบตามภาระงาน

7. แผนภูมิและแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ           ตามภาระงานและมาตรฐาน

8. แบบตรวจสอบ ความถูกต้อง ครอบคลุม   ของข้อมูลสารสนเทศ

9. บันทึกการปรับปรุง พัฒนา

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ปัจจัย วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.44 KB