ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศขอบเขตจ้างผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศขอบเขตจ้างผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
ขอบเขตของงาน – งานจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
  1. รายละเอียดการจ้าง
งานปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 
  1. ระยะเวลาการจ้าง  และสถานที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๒
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่   อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร ปณ. ๖๒๑๔๐
  1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๓.๑  สัญชาติไทย
๓.๒ อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี
๓.๓  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) ขึ้นไป
๓.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและ
       มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๓.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ
       วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๓.๖   ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก
        หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตาม
        กฎหมายอื่น
๓.๗  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๘  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
       หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๙  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
       โรงเรียน เป็นอย่างดี
  1. ขอบเขตของงานที่จ้าง
๔.๑ งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ ทั้งระบบ  e-office
  •  
                   ๔.๒.  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
                   ๔.๓.  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานข้อมูล
                            จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ  ICT
                   ๔.๔   งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นให้บริการแก่
                           ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
                   ๔.๕.  งานอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย
 
 
 
 
     ๕.  ข้อบังคับและระเบียบการทำงาน
                   ๕.๑   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งที่เข้าทำงานและเลิกงาน
                   ๕.๒   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อทำงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
                   ๕.๓  ผู้รับจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
   ๖.  วินัยในการปฏิบัติงาน
                   ๖.๑  เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงานโดยเคร่งครัด
                   ๖.๒  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
                   ๖.๓  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมีความตั้งใจจริง
                   ๖.๔  ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้ว่าจ้าง
                   ๖.๕  ไม่ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงาน กรณีหยุดงาน จะต้องแจ้ง/หรือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
                   ๖.๖  มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
                   ๖.๗  ไม่จงใจหรือปฏิบัติงานให้ล่าช้า จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง
                   ๖.๘  ห้ามผู้รับจ้างลงชื่อแทนผู้รับจ้างรายอื่น อันทำให้ผู้รับจ้างรายอื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์โดย
                            เด็ดขาด
                   ๖.๙  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย แก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้าง
                   ๖.๑๐  ห้ามนำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินใดของผู้ว่าจ้างไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
                   ๖.๑๑  ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นเรื่อปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด
     ๗.  วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
                   ๗.๑  ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน
                   ๗.๒  ไม่ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ
                   ๗.๓  ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงาน  และผู้อื่นหรือกระทำการ
                            ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน
                   ๗.๔  ห้ามนำสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาใบบริเวณหน่วยงาน
                   ๗.๕   ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ในบริเวณหน่วยงาน
                   ๗.๖   ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหว่างทำงานหริมาทำงานในสภาพมึนเมา
                   ๗.๗   ไม่กระทำหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือกระทำการอย่างใดอัน
                            เป็นเหตุทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย
                   ๗.๘   ห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด
                   ๗.๙   ห้ามดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและศีลธรรม
                             อันดี  
                   ๗.๑๐ แต่งกายสุภาพ หรือตามเครื่องแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 
 
 
 
    ๘.   ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                   ๘.๑   ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี
                   ๘.๒  หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ทำงานแทนตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
                     ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้ทำงานแทนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อน
                     การกระทำใด ๆ ของผู้ทำงานแทนผู้รับจ้างดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของผู้รับจ้างเหมาทุก
                     ประการ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ทำงานแทน
                   ๘.๓  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้พัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของทางราชการ
                            อย่างไม่ถูกต้อง จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ และเมื่อเกิดความเสียหายผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขให้ลุล่วงภายใน
                            ระยะเวลาอันควรจนเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการเอง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้
                            รับจ้างได้ตามที่เป็นจริง
       ๙.  ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
                   ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
     ๑๐.ค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง
                   ๑๐.๑  ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
                   ๑๐.๒  ในกรณีที่มาปฏิบัติงานสาย หรือเลิกงานก่อนเวลาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า  ๓ 
                              วัน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นการหยุดงานหนึ่งวัน
                   ๑๐.๓   หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็น ต้องออกไปนอกพื้นที่ด้วยเหตุส่วนตัว ต้องบอกกล่าวผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนก่อน
                              ล่วงหน้า  ๑  วัน ทั้งนี้หากไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่องาน ผู้ว่าจ้างอาจงดเว้นค่าปรับได้
     ๑๑.  เงื่อนไขการชำระเงิน
                    ค่าจ้างจะชำระเป็นงวด  งวดละหนึ่งเดือน ทุก ๆ สิ้นเดือนจะทำการลงมอบ และตรวจรับ พร้อมรวบรวมเอกสารส่ง
            เบิกไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง ภายในวันที่  ๗  ของเดือนถัดไป  
     ๑๒.   เงื่อนไขหลักประกัน
                    ๑๒.๑   ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา
                    ๑๒.๒   ในกรณีมีผู้ทำงานแทนผู้รับจ้าง ผู้ทำงานแทนมีหน้าที่จัดให้มีหลักประกันเช่นเดียวกับผู้รับจ้าง
     ๑๓.  เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
                     เกณฑ์คัดเลือก
     ๑๔.  วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้าง                 
                     เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  ( เก้าหมื่นบาทถ้วน  ) แล้วแต่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ/เป็นคราวๆไป

                                                                                                  
                                                                                ลงชื่อ                                            ผู้กำหนดรายละเอียด
                                                                                              ( นางศิริจันทร์  นันทะนะ )
                                                                              ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน
                                                                           ของผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
                                           
                                           

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.45 KB