ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
 
  
ลักษณะเป็นรูปตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ด้านบน
อักษรคำว่าโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
 
ความหมาย
 
" พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งปัญญา
โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต "
 
ป้ายโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระทวีธรรม
 
ความหมาย
 
สถานที่ขัดเกลาบุคคลให้เกิดมีความสำนึกในสิ่งที่ดีงาม มีจริยธรรมและคุณธรรมประจำตนเองอย่างยั่งยืน
ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์