ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ
ปณิธาน
 
คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน  สานสัมพันธ์กับชุมชน  ดำรงตนอย่างพอเพียง
คติธรรม

  โยคา เว ชายเต ภูริ

ผู้ใดฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ความเชี่ยวชาญชำนาญย่อมเกิดกับผู้นั้นแล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22 KB
หลักการเรียนรู้
ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ด้วยหลัก ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา