ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

1.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.       ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.       ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

4.       สถานศึกษามีการบริหารการจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน

 

 

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและด้านจริยธรรม ได้มาตรฐานการศึกษา

2.       ครูผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

4.       สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์โรงเรียน

1.       จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.       ให้บริการประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.       ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่หลากหลาย  มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

4.       พัฒนาบุคลากรทั้งด้านคุณธรรม  ความรู้  สามารถยกระดับตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ

5.       ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์แผนงาน 4 กลยุทธ์ เพื่อสนองตอบเป้าประสงค์  มีดังนี้

1.       สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2.      พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรสื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.       ส่งเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา

4.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ผลผลิตของสถานศึกษา

                        ผลผลิตที่        1      จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัยที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                        ผลผลิตที่        2      จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ได้ มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามกลยุทธ์

1.       ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย / รุ่น

2.       ร้อยละ ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ / รุ่น

3.       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาต่อปีการศึกษา

4.       ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการใบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี

5.       ร้อยละของครู ผู้บริหาร ที่เข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการปฏิรูป         การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี

6.       ร้อยละ ของครู ผู้บริหาร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการศึกษา

7.       ร้อยละของระดับคุณภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในระดับดี

8.       ร้อยละของระดับความพอใจของทุน และทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จากการ             มีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนในระดับดี

 

 

 

เป้าหมายความสำเร็จปี  2551 2554

1.       นักเรียนจบการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 100 ต่อรุ่น

2.       นักรเยนจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100 ต่อรุ่น

3.       นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาร้อยละ 65 ต่อปีการศึกษา

4.       ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีร้อยละ 80

5.       ครู ผู้บริหารเข้ารับการนิเทศ อบรม ประชุม สัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ต่อปี

6.       ครู ผู้บริหาร ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติด้านการปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 95

7.       คุณภาพของการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 85

8.       ความพึงพอใจของทุน และทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้จาก การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 75

 

จุดเน้นการบริหาร

1.       เร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียน ให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

2.       ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งสัมฤทธิผล ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       พัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการ

4.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และประโยชน์

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาได้มาตรฐานชาติ  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จตามมาตรฐานด้านผู้เรียน

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

มุมมองด้านผู้เรียน  :  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ที่พึงประสงค์

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีความเมตตา กรุณาและเสียสละ เพื่อส่วนรวมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่าผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

-    นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 95

-    นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 95

-    นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 95

-    นักเรียนมีความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ 95

-    นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 95

1.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

-   รักษาวินัยพาใจเป็นสุข

-   บันทึกความดี

-   ปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์

-   มารยาทไทย

-   สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

 

-    ร้อยละของนักเรียนที่นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทยผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

-    ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศและความรุนแรง

-    ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านการเทียบความรู้ธรรมศึกษา

-    นักเรียนที่นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทยผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 95

-