ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารสถานที่

อาคารเรียน

1.     อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.203/26           1      หลัง               

2.     อาคารเรียนแบบ สปช 105 / 29                            1      หลัง         4    ห้องเรียน  (สร้างปี 2552)

 

อาคารประกอบ

1.     ห้องสมุดโรงเรียนและห้องประชุมครู (สร้างปี 2513)

2.     สหกรณ์โรงเรียน  ขนาด  4 ×6  เมตร  (สร้างปี  2544)

3.    ห้องส้วม แบบ สปช.601/26  จำนวน  2  หลัง  8  ห้อง   (สร้างปี  2534)

 

พื้นที่ของโรงเรียน

                        มี  เนื้อที่ 8 ไร่ 10 ตารางวา 

 

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                มีเขตพื้นที่บริการ    6  หมู่บ้าน ได้แก่ 

          ๑. หมู่ ๑                  บ้านโค้งไผ่

                ๒. หมู่ ๒               บ้านหลวง

                ๓. หมู่ ๕                บ้านคลองน้ำเย็นใต้

                ๔. หมู่ ๗                บ้านด่านกรวด

                ๕. หมู่ ๑๐              บ้านหนองกระทิง

                ๖. หมู่ ๑๑               บ้านหนองโมกข์

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168 KB
ข้อมูลอาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168 KB
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโค้งไผ่  ตลอดจนวัสดุ - อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
อาคารอนุบาล๑และ๒
ห้องสมุด
ส้วม
ข้อมูลอาคารสถานที่
บ้านพักครูแบบสร้างเอง ปี 2558