ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

 ผลงานทางวิชาการ

- รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ปีการศึกษา 2550

-รับรางวัล Best Practice ระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2556

ผลงานระดับประเทศ

-รับรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards เหรียญทอง ระดับประเทศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556

-สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง 2555"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.65 KB