ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์และได้รับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.รอบ๓
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ผ่านเกณฑ์และได้รับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ ๑ ตำบลโค้งไผ่  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ

๑.     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจำนวน    คน เด็กจำนวน  ๓๓  คน

๒.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา : มีบุคลากรครูจำนวน    คน  ผู้เรียน จำนวน  ๗๗  คน

รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน    คน  ผู้เรียนจำนวน  ๑๑๐  คน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี)

          ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

ลำดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ดีมาก

๑๐

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๑

ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ดีมาก

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

ดี

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

ดี

เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

ดี

๑๐

ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ดี

๑๑

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดี

๑๒

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น

๑.     ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  แลด้านสังคมสมวัย  พร้อมที่จะศึกษาต่อไป

๒.     ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว

๓.     ด้านประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และตามจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

๑.     ด้านพัฒนาการสติปัญญาสมวัย  ด้านรักการอ่าน

๒.     ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.     ด้านผลการจัดการศึกษา

ผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน  กับการสอนอ่าน  คัด  เขียนได้โดยบูรณาการทั้ง  ๒ ส่วนเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก

๒.    ด้านการบริหารจัดการการศึกษา

๑)     สถานศึกษาควรจัดห้องเรียนและเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก

๒)     ควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กอย่างรอบคอบรัดกุมตลอดเวลา

๓.    ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑)     ครูควรปรับปรุงห้องปฐมวัยให้ปราศจากยุงรบกวน  โดยการติดตั้งมุ้งลวด  หรือกำจัดลูกน้ำยงุลายตามแหล่งเพาะพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะให้เกิดไข้เลือดออกได้

๒)     ครูควรมีการกำหนดตัวเรื่องใบงานหู้เรียนได้ทำอย่างอิสระและกำหนดวัตถุประสงค์ของใบงาน  เพื่อประเมินอิงพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง

๔.     ด้านประกันคุณภาพภายใน

-        ไม่มี

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

-        ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2554,19:57   อ่าน 1947 ครั้ง