ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ.ร.ก.ขึ้นเงินเดือนครู 5% มีผลบังคับใช้แล้ว
 

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา

การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

.. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป..

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๕๔

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๓ ให้ปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ และให้ใช้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๗,๖๙๐ ๓๑,๑๙๐ ๓๗,๘๓๐ ๕๓,๐๘๐ ๖๒,๗๖๐ ๖๙,๘๑๐

ขั้นต่ำ ๙,๑๔๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๘,๓๔๐ ๘,๕๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๓,๑๖๐ - -

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.

หน้า ๕

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๗

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือน

ขั้นต่ำขั้นสูงเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน

ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละห้าเท่ากันทุกอัตรา จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชกฤษฎีกานี้

 
คลิ๊กได้เลยครับ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2554,21:28   อ่าน 1290 ครั้ง