ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับฝึกอบรมด้านงานวิจัย

ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย ประจาปี ๒๕๕๔

ตามที่ ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สานักอานวยการกลาง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย จานวน ๖ โครงการ และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นั้น ในการนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจานวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)”

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จานวน ๔๕ คน

รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จานวน ๖๐ คน

๒. โครงการ “การทาวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จานวน ๖๔ คน

๓. โครงการ “การวิจัยปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จานวน ๕๑ คน

๔. โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ”

รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จานวน ๖๐ คน

๕. โครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย(e-Research)”

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จานวน ๖๑ คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม กรุณาแจ้งยืนยันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ สาหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๙ กรุณาแจ้งยืนยันภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดย Download แบบตอบรับการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม และส่งให้ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สานักอานวยการกลาง ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๖๒๘๙, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗ หรือที่ e-mail : training_nrct@hotmail.com

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

ลงชื่อ กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

(นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง)

โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ” รุ่นที่ ๑๓

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เลขที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ดร.

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์

๓๑

นาง

เพ็ญประภา ศรีมะโรง

ดร.

กรรณิกา เรืองเดช

๓๒

นาย

พนัส แพชนะ

น.ส.

กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์

๓๓

นาง

พรพรรณ กาญจนากร

รศ.

เกตุมณี มากมี

๓๔

น.ส.

พูนศรี วงศ์วาศ

นาย

ขรรค์ชัย คงเสน่ห์

๓๕

นาง

มัณฑณา สุจริต

ผศ.

คณาธิป ทองรวีวงศ์

๓๖

ดร.

มาลีวัล เลิศสาครศิริ

นาย

คนึง นันทะนะ

๓๗

พ.ต.ท.

มีชัย สีเจริญ

นาย

คมสัน ลีลาคหกิจ

๓๘

ผศ.

รัชนี เพ็ชร์ช้าง

ดร.

จิราภรณ์ บุราคร

๓๙

น.ส.

วรางค์รัตน์ โชติรัตน์

๑๐

น.ส.

จีรวรรณ เภาไฟ

๔๐

น.ส.

วราภรณ์ กิจชัยนุกูล

๑๑

น.ส.

ชนิดา บุญชรโชติกุล

๔๑

นาย

วิทยา ประวะโข

๑๒

น.ส.

ชราพร รัตนยานนท์

๔๒

น.ท.หญิง

ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

๑๓

นาย

ชลธร ชานาญคิด

๔๓

นาย

สมใจ เย็นสบาย

๑๔

พ.ท.

ชาติไกรสีห์ เชยอักษร

๔๔

ดร.

สมชัย บุศราวิช

๑๕

นาย

ชานาญ แก้วเขียว

๔๕

นาง

สมหมาย เกษร

๑๖

ดร.

ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

๔๖

นาย

สมศักดิ์ แจ้งเพียร

๑๗

นาย

ดุษฎี สุริยพรรณพงศ์

๔๗

น.ส.

สาทิพย์ ธรรมชีวีวงศ์

๑๘

พ.ต.อ.

เดชเดชา เดชารชตะ

๔๘

น.ส.

สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย

๑๙

น.ส.

ทวีพร บุญวานิช

๔๙

น.ส.

สุคนธ์ มูลประหัส

๒๐

น.ส.

ทิวา เงาวิจิตร

๕๐

นาง

สุประภา จักษุดุลย์

๒๑

น.ส.

นภาภรณ์ บัวแก้ว

๕๑

ร.ท.หญิง

สุภาพร แสงสว่าง

๒๒

ดร.

นรินทร์ สุทธิศักดิ์

๕๒

น.ส.

สุภาพรรณ โทขัน

๒๓

ดร.

นฤมล เอนกวิทย์

๕๓

น.ส.

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

๒๔

น.ส.

นวลจันทร์ ปุยะกุล

๕๔

นาง

โสภิต สุวรรณเวลา

๒๕

ผศ.

บุญรัตน์ พิมพาภรณ์

๕๕

ดร.

อนันต์ ศรีสุภาพ

๒๖

นาง

บุษยา สังขชาติ

๕๖

ผศ.

อภิชาต นนท์ประเสริฐ

๒๗

นาง

เบญจพร เสมา

๕๗

นาง

อรสา รามโกมุท

๒๘

นาย

ประกิจ สวนงาม

๕๘

นาง

อัจฉราฉวี หาสุณหะ

๒๙

รศ.

ป๎ทมา ชัยเลิศวณิชกุล

๕๙

นาย

อิราวัฒน์ ชมระกา

๓๐

นาย

ผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี

๖๐

นาง

อารดา มาสริ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2554,08:53   อ่าน 1746 ครั้ง