ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ในขั้นตอน การประเมินเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ (การประเมินตนเอง)
เนื่องด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ และให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้
            1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
            3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
           6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
          7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
          8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โรงเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้
        1) จัดโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
โดยแบ่งเป็น 5งาน
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
       3) จัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ จะได้จากการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทวนคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
ในปีการศึกษาที่ผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนควรกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
           1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ
           2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
           3) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
          4) กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
          5) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
         6) กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครอและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน
         7) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โรงเรียนสำรวจโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติแต่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมที่ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ และตรวจสอบว่าโครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2548 ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานใดและตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ( โครงการ หรือกิจกรรม 1 เรื่อง อาจสอดคล้องได้หลายมาตรฐานและหลายตัวบ่งชี้ )
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและเหมาะสม
โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่สำคัญในระดับที่โรงเรียนพอใจไว้ เพื่อสะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้หรือไม่โรงเรียนจัดทำคู่มือและปฏิทิน
การวัดผลของโรงเรียนให้เป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 7 และข้อมูลอื่น ๆ ของ โรงเรียนไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ในรอบปีการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2554,22:51   อ่าน 1647 ครั้ง