ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0931310596
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร/การศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มิถุนายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ครูอัตราจ้าง
ตุลาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
2 วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4 โครงงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย