ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1