ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศิริจันทร์ นันทะนะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0