ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางแววดาว ดวงมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์