ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือและเนตรนารี

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าลูกเสือและเนตรนารี