ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอุกฤษ นิยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ