ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายรุ่งโรจน์ แก้วปาน
ลูกจ้างชั่วคราว