ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริจันทร์ นันทะนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ