ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยาณี ผิวผ่อง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ