ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พัวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เทียนเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายใกล้รุ่ง เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช สุขเจริญดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ เครื่องต้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวินัย สระทองแง็ด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรสตรี
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง นันทะนะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :