ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เทียนเงิน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายใกล้รุ่ง เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช สุขเจริญดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : อบต.ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวินัย สระทองแง็ด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง นันทะนะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชน กาละภักดี
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงดาว ตุลานนท์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :