ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเดชมนตรี อิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศตายุ สุมหะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิณภา สุจริต
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสัณห์สินี นวลจันทร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาสินี สุขบุรี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษิกา เครื่องต้น
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริษา ชุมพล
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา ธิมะพงษ์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทวีศักดิ์ เครื่องต้น
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา เทียนเงิน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5